ADALI, Oya (1979): Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler. Ankara: TDK Yayınları.

AKSAN, Doğan (1977-1986). Her Yönüyle Dil. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yayınları.

AKSAN, Doğan (1983).Anlambilim ve Türk Anlambilimi. Ankara: DTCF Yayınları.

AKSAN, Doğan (1987). Türkçenin Gücü. T. İş Bankası Kültür Yayınları.

AKSAN, Doğan (1993). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Şafak Matbaası.

AKSAN, Doğan (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1998). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1999). Halk Şiirimizin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1999). Anlambilim-Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınevi.

AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü,Bugünü,Yarını.Ankara:BilgYayınevi.

AKSAN, Doğan (2002). Anadilimizin Söz Denizinde. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Aksan, Mustafa-Yeşim Aksan (1991). Metin Kavramı ve Tanımları. Dilbilim Araştırmaları, Ankara, s: 90-104.

AKSOY, Ömer Asım (1990). Dil Yanlışları. Ankara: Emel Matbaacılık.

AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1,Atasözleri Sözlüğü. İstanbul:İnkilap Kitabevi.

AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2, Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi.

ATEŞ, Kemal (1990-1995). Türk Dili. Ankara.

Aytaç, Gürsel (1999) . Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.

Banguoğlu, Tahsin (2000). Türkçenin Grameri.(5.Baskı) . Ankara: TDK Yayınları.

Barthes, Roland (2005). Göstergebilimsel Serüven. çevirenler: Mehmet Rifat-Sema Rifat. İstanbul: YKY.

Başkan, Özcan (2003). Bildirişim İnsan-Dili ve Ötesi. İstanbul: Multılıngual.

Bayrav, Süheyla (1999) . Dilbilimsel Edebiyat Eleştirisi. İstanbul: Multılıngual.

Bayrav, Süheyla- Yerguz, İsmail (2002). Okuma- Anlama- Yorumlama. İstanbul: Multılıngual Yayınları.

CAN, Kaya (1999). Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Ankara.

CAN, Kaya (1999-2001). Yazım Kuralları, Noktalama İmleri, Kısaltmalar. Ankara.

CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası.

CAN, Kaya (2001). Yabancılar İçin Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri. Ankara: 0DTÜ Yayınları.

Çotuksöken, Yusuf(1992). Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü. İstanbul: Özgül Yayınları.

ÇOTUKSÖKEN,Yusuf(2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

DEMİRAY,Kemal (1994). Temel TürkçeSözlük. İstanbul:İnkilap Kitabevi.

DEMİRCAN, Ömer (1997). Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Birleşmeleri Ankara: TDK Yayınları.

DEMİRCAN, Ömer (2000). İletişim ve Dil Devrimi. İstanbul:Yaylım Yayıncılık.

DEMİRCAN, Ömer (2000). Türkçenin Ezgisi. İstanbul.

DEMİREL, ÖZCAN (1994). Türkçe Programları ve Öğretimi. Ankara: Usem Yayınları.

DİL DERNEĞİ (2002). Türkçenin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri. Ankara.

DİLAÇAR, A. (1969). Türk Diline Genel Bir Bakış. Ankara: TDK.

DİZDAROĞLU, Hikmet, Tümce Bilgisi. Ankara: TDK Yayınları.

Ediskun, Haydar (1992).Türk Dilbilgisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

EMECAN, Neşe (1998). 1960'tan Günümüze Türkçe-Bir Sözlük Denemesi. İstanbul:YKY.

ERGİN, Muharrem (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım.

ERGENÇ, İclâl (1995).Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü. Ankara:Simurg Yayınları.

ERGİN, MUHARREM (1998). Üniversitelerde Türk Dili. İstanbul.

FETHİ, NACİ (1971). On Türk Romanı. İstanbul: Ok Yayınları.

FORSTER, E.M. (1982). Roman Sanatı. İstanbul:Adam Yayınları. Çev. : Ünal Aytür.

GENCAN, Tahir (1979-1992).Dilbilgisi. Ankara: TDK Yayınları.

GÖKTÜRK, Akşit (1997). Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY.

GÖKTÜRK, Akşit (2000). Çeviri Dillerin Dili. İstanbul: YKY.

GÖKTÜRK, Akşit (2000). Sözün Ötesi. İstanbul: YKY.

Göktürk, Akşit (2001): Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY.

Göktürk, Akşit (2006): Sözün Ötesi. İstanbul: YKY.

Günay, Doğan (2001) : Metin Bilgisi. (Genişletilmiş 2. baskı) İstanbul: Multılıngual.

Günay, Doğan (2002) : Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual.

GÜVENÇ, Bozkurt (1993). Türk Kimliği. Ankara.

HANÇERLİOĞLU, Orhan (1994). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

HANÇERLİOĞLU, Orhan (1995). Türk Dili Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

HATİBOĞLU, Vecihe (1971). İkileme. Ankara: TDK Yayınları.

HATİBOĞLU, Vecihe (1972). Türkçenin Sözdizimi. Ankara: TDK Yayınları.

HATİBOĞLU, Vecihe (1974). Türkçenin Ekleri. Ankara: TDK Yayınları.

HATİBOĞLU, Vecihe (1978). Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

Hengirmen, Mehmet (2005). Türkçe Dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınevi.

İMER, Kâmile (1990). Dil ve Toplum. Ankara: Gündoğan Yayınları.

İMER, Kâmile (1976). Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi. Ankara: TDK Yayınları.

İMER, Kâmile (1976). Türkiye Türkçesinde Kökler. Ankara: TDK yayınları.

İpşiroğlu, Zehra (2001). Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri- Yazın. İstanbul: Papirüs Yayınları.

İpşiroğlu, Zehra (2002): Düşünme Korkusu, Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretmenin Temelleri. İstanbul: Papirüs Yayınları

KANTEMİR, Enise (1986). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ank. AÜ Eğitim Fakültesi Yayınları.

Karahan, Leyla (1999): Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

KARASAR, Niyazi (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi. Ankara.

KARPAT, Kemal (1962). Türk Edebiyatında Sosyal Konular. İstanbul:Varlık Yayınları.

KIRAN, ZEYNEL(1986). Dilbilim Akımları. Ankara: Yabancı Diller Kitap ve Yayın Merkezi.

Koç, Nurettin (1996) : Yeni Dilbilgisi, İstanbul: İnkılâp Yayınları.

Korkmaz, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri ( Şekil Bilgisi). Ankara: TDK Yayınları.

KÖKSAL, Aydın (1980). Dil ile Ekin. TDK Yayınları.

KÖKSAL, Aydın (1981). Bilişim Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

KÖKSAL, Aydın (2000). Yabancı Dille Öğretim,Türkiye'nin Büyük Yanılgısı. Ankara: Öğretmen Dünyası Yay.

LEVENT, Agah Sırrı (1973). Dil Üstüne. Ankara: TDK Yayınları.

MARTINET, Andre (1998). İşlevsel Genel Dilbilim. Ankara:Birey ve Toplum Yayınları. Çev: Berke Vardar.

MORAN, Berna (1983). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. İstanbul: İletişim Yayınları.

MORAN, Berna (1990). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II. İstanbul: İletişim Yayınları.

MORAN, Berna (1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III. İstanbul: İletişim Yayınları.

NECATİGİL, Behçet (1992). Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları.

NECATİGİL, Behçet (1999). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İst:Varlık Yayınları.

ÖZDEMİR, EMİN (1992). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

ÖZDEMİR, Emin (1994). Yazınsal Türler. Ümit Yayıncılık.

ÖZDEMİR, Emin (1996). Anlatım Sanatı. İstanbul:Remzi Kitabevi.

ÖZDEMİR, Emin (1997). Eleştirel Okuma. Ümit Yayıncılık.

Özdemir, Emin ve Binyazar, Adnan (1998) . Yazma Öğretimi Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs.

Özdemir, Emin (2002): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi.

ÖZÖN, Nejat (1994). Büyük Dil Kılavuzu. Arkın Kitabevi, İst.

Özünlü, Ünsal (2001): Edebiyatta Dil Kullanımları, İstanbul: Multılıngual

PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Arkadaş Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Öz Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınları.

Sayın, Şara (1999): Metinlerle Söyleşi, İstanbul: Multılıngual.

Saussure, de Ferdinand (1998) : Genel Dilbilim Dersleri. Çeviren: Berke Vardar, İstanbul: Multılıngual.

Sever, Sedat (2000): Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

TANPINAR, Ahmet Hamdi (2006). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

TAŞER, SUAT (1987). Konuşma Eğitimi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

TURAN, Şerafettin, Türk Kültür Tarihi. Ankara: Bilgi Yayınevi.

TÜRKÇE SÖZLÜK (200?). Ankara: TDK Yayınları.

TÜRKÇE SÖZLÜK 1,2 (200?). Ankara: Dil Derneği Yayınları.

Üstünova, Kerime (2002): Dil Yazıları, Ankara. Akçağ Yayınları.

Wellek, R & Warren, A (1983). Theory of Literatur. Çeviren: Ahmet Edip Uysal. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

VARDAR, Berke (1982). Dilbilimin Temel Kuram ve İlkeleri. Ankara: TDK Yayınları.

Vardar, Berke (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.

Vardar, Berke (2002). Dilbilim Yazıları. İstanbul: Multılıngual.

Vardar, Berke (2001). Dilbilimin Temel kavram ve İlkeleri. İstanbul: Multılıngual.

Yaman, Ertuğrul (1999). Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları. Ankara: TDK Yayınları.

YAZIM KILAVUZU(2005). Ankara: Dil Derneği Yayınları.

Yıldız, Cemal ( 2006). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yücel, Tahsin (1983). Yazın ve Yaşam. Yol Yayınları, 2. basım.


Son Güncelleme:
06/05/2022 - 13:00